StoriesNo Comments

Yawa Speena Jenae me Oghowa Sam Spin Kwas wo warsara

Yawa Speena Jenae me Oghowa Sam Spin Kwas wo warsara U so wraze kigi chay uwa jiny me wa ghowala wala chay sam spin kos warsara wo aw konati ye domra domra ghat wo chay sa basham dar ta wele aw chay kala me rata boka krala kana no da ghin pa sar me warta sam orr bal wo chay kala me boka krala no da kona to pa de manz ke me warla tel wacha wal aw da kona to pa de manz ke me ghin warla kikhoda ufffff chay kala me pa kona to ke da ghin maga warla shoro kral no jiny ta ye sama maza warkrala wa ye wel chay hase me swaza ma bas nora nasham tinge dale ra da nana kawa ye chay kala me rata da landy samla wala aw zan me pe da bara na wacha walo aw da siraf me da ghin sar war da nana ko aw jiny ba rata wel chay pora ye ra da nana ka kos me swazi aw ma da ghin sar warna ra bahar ko aw

jiny dase garma shawe wa aw chay kala me da ghin sar warna ra bahar ko aw zama de ghin pase ye sam to pona wahal aw da kos pa khole pore me da ghin sar sola wal warta shoro kral ufffff jiny da tinga walo wala na wa aw aw da kos shinde ye chay kala lande shwe no pa jiny sama alama rala aw chaghi ye shoro kral waye chay ra Da nana kawa ye aw zama ghin ye da las na wa niwalo aw pa kos ye da nana ko aw chay sanga me dwa jatke warkrale no jiny khlasa aw da kos na ye same oba rara wane shwe aw jiny sama pa tare do shwa aw rata ye wel chay rana pasega ma aw shondy ye rana pa khole ke waghis tale aw za da bara na sam da khar pa Shan pe spor wom aw chay kala me ghin warna

ra bahar ko aw da kos pa khole me warla khola ke khodala no da kos shondy me warla kha chakona wa laga wal aw zama ghin ye pa khole ke waghistalo aw sam rala da ghin sar gharam ko dase sor sho ufffff chay kala za warta landy shom aw jiny da bara ne zama pa de ghat ghin kinasta aw chay sanga pe kinastala da ghin Sa pe da nana sho aw shony me wana pa khole ke waghitale aw da landy na me sab zoor warka jatke me shoro krale aw kos ye domra garam shawe wa chay zama da ghin sar ye sam swaza wo ufffff chay kala me khe pa speed speed sara jatke warkrale no jiny pa khlase do shwa aw za ham pa khlase do shom chay kala jiny pa khlase do shwa aw pa ghin ye da pasa sam to pona wahal aw chay kala jiny khlasa shwa aw starge ye pa

de pa sed wa wokhtale shondy ye pa khole ke wa niwale aw dalta zama da ghin oba hm war wa watale aw ma same jatke warta shoro krale ufffff jiny pa jara shwa waye bas ka maka wa mra de kram behosha kigam kana bas ka mar warta la pa zoor zoor sara jatke warkrake aw zama pa de ghin ye da pasa na sam zoor wa ka aw da kos ne ye michyaze rara wane shwe jiny behosha shwa aw pa da bara na sama ra prewa ta lag Tim washo mal pasa jiny wel chay da pase do na yam maida de rala washla wala pa khete ke me sam orr balegi zalama zama de kos na kho de pastaki wara wal bas kho sama garma jiny wa nor Sa darta wa wayam malgaro wala chay da ghin pakhtai ye rala mate kare di da ghin mla me la wos wana khogigi